Procedura podłaczenia do sieci wod.-kan.

W celu podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy:

-złożyć wniosek (druk wniosku) o wydanie warunków  technicznych przyłączenia  do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, do którego należy dołączyć 2 egzemplarze planu sytuacyjnego z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz określić numer  i lokalizację działki, której wniosek dotyczy,

-na podstawie otrzymanych z ZIM warunków opracować projekt przyłącza/y, który następnie należy uzgodnić w tut. zakładzie,

-po wykonaniu przyłącza/y zgłosić je pisemnie do odbioru technicznego w tut. zakładzie,

-wykonać i dostarczyć do ZIM inwentaryzacje geodezyjną wykonanych przyłączy.

  Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.


Załącznik Druk wniosku [134kB]

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności