Informacje

Informacje

Zdjęcie

Zdjęcie nr 4

Oczyszczalnia Ścieków ,,CENTRUM" dla miasta Mikołowa zlokalizowana jest w północnej części miasta, na lewym brzegu potoku Jamna. Działka oczyszczalni jest ogrodzona i  zajmuje powierzchnię ok. 1,42 ha.

   Oczyszczalnię Ścieków ,,CENTRUM" przekazano do eksploatacji Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w grudniu 2005 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczno - chemiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.

   Dopływające do  oczyszczalni ścieki, systemem kanalizacji ogólnospławnej, są mechanicznie oczyszczane na sitach i piaskownikach a następnie poddawane procesowi biologicznego ich oczyszczania i stabilizacji osadów w napowietrzanych reaktorach  biologicznych. Klarowanie ścieków nastepuje w osadnikach wtórnych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Jamna, lewobrzeżny dopływ rzeki Kłodnicy.       

    Unieszkodliwianie osadów nadmiernych odbywa się na prasie filtracyjnej a osady stosowane są w  rolnictwie.   

Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM wynosi 39 450.

   Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 8 024 m3/d (w okresie bezdeszczowym) i 32 900m3/d (w okresie deszczowym).

   W okresie intensywnych opadów wody deszczowe gromadzone są w czterech zblokowanych osadnikach a nastepnie kierowane do przeróbki mechaniczno - biologicznej oczyszczalni.     

   Dodatkowo do oczyszczalni dowożone są ścieki z pobliskich nieskanalizowanych dzielnic Mikołowa.  

   Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności