Odprowadzanie i oczyszczanie

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków

Sieć kanalizacyjna miasta Mikołowa obejmuje centralną, wschodnią i południową część miasta, łącznie około 35,2 km kolektorów kanalizacji ogólnospławnej, 140 km kolektorów kanalizacji sanitarnej, 47,5 km kanalizacji deszczowej, 13,2 km przyłączy kanalizacyjnych. W części śródmiejskiej, centralnej funkcjonuje ogólnospławny system odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych
i przemysłowych, natomiast na terenie osiedli mieszkaniowych funkcjonuje kanalizacja rozdzielcza, która jest połączona z kanalizacją ogólnospławną.

Ścieki bytowo-gospodarcze oraz częściowo wody opadowe ze starej części miasta odprowadzone są kanalizacją ogólnospławną do oczyszczalni ścieków „CENTRUM”, a po ich oczyszczeniu do potoku Jamna, stanowiącej dopływ Kłodnicy, a dalej górnej Odry.

 

Na pozostałym obszarze Gminy Mikołów, w wyniku prowadzonego zadania inwestycyjnego "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" poza zasięgiem kanalizacji sanitarnej znajdują się tylko niewielkie obszary Gminy, które nie zostały zakwalifikowane obecnie do projektu ze względu techniczno-ekonomicznej możliwości podłączenia. Obszary te będą monitorowane i uwzględnione do realizacji w przyszłych latach pod warunkiem zwiększenia się gęstości zabudowy na danym obszarze oraz możliwości finansowych Spółki.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności