Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 10.11.2014 r. Zakład będzie nieczynny.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych wystąpi przerwa w dostawie wody

w dniu: 11.09.2014 r. od godz. 08.00 do godz. godz. 22.00

W SOŁECTWACH:

Paniowy (od ul. Magnolii do końca w kier. Borowej Wsi),

Borowa Wieś

Zastępczy punkt poboru wody znajdować się będzie w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4.

Dostawa wody realizowana będzie na bieżąco beczkowozami.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105, 32/2180551.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.


ZAWIADOMIENIE

Od dnia 15 września 2014 r. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła, w której znajduje się dodatkowa opłata wynikająca z obowiązku realizacji zapisów ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551 z późn. zm.).

Opłata ta wynosi 0,47 zł/GJ i będzie doliczana do ceny ciepła wszystkim odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej nakłada obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) lub uiszczenia opłaty zastępczej.

4 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1039). Rozporządzenie to określa wysokość kosztów uwzględnianych w kalkulacji cen ciepła w taryfach przedsiębiorstw energetycznych.

Koszty te, w efekcie końcowym wpływają na wzrost cen ciepła – jednak jest on całkowicie niezależny od przedsiębiorstw ciepłowniczych, a wynika z wymagań narzuconych na Polskę przez Unię Europejską w zakresie poprawy efektywności energetycznej naszego kraju.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 ust 6 ustawy o efektywności energetycznej wpływy z opłaty zastępczej stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę opłaty zastępczej przedsiębiorstwa ciepłownicze zobowiązane są przekazać na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, że w związku z pracami awaryjnymi prowadzonymi na głównej magistrali wodociągowej przez dostawcę wody tj. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach wystąpią zakłócenia w jej dostawie dla następujących dzielnic Mikołowa: Centrum, Kamionka, Regielowiec, Kałuże, Nowy Świat, Reta, Mokre, Goj.

Termin wykonywania prac: 27.07.2014 r. od godz. 22.00 do 28.07.2014 do godz. 22.00


Zastępczy punkt poboru wody znajdować się będzie w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4

Dostawa wody realizowana będzie na bieżąco beczkowozami

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji tel. (32) 226-21-05


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 02.05.2014r. Zakład będzie nieczynny.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 18.04.2014r. Zakład będzie czynny w godz. od 7.00 - 13.00.
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności