Aktualności

Monitoring działalności Spółki

Szanowni Państwo,

 

W okresie od 18 września 2015 roku (pierwszy złożony wniosek o informację publiczną)  do 20 kwietnia 2016 roku (wpływ ostatniej skargi)  w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z  o.o. w Mikołowie został przeprowadzony monitoring działalności Spółki
w następujących obszarach:

1. Polityka Gminy wobec spółki,

2. Procedura doboru członków organów Spółek

3. Wynagrodzenia organów w Spółce

4. Przejrzystość działania Spółki.

 

Monitoring przeprowadzony był przez Mieszkańca Mikołowa Pana Artura Wnuka z inicjatywy i przy wsparciu Sieci Obywatelskiej Watchdog.

 

W ramach monitoringu do Spółki wpłynęło 24 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w ramach których zostało zadane 119 pytań. Spółka udzielała Wnioskującemu, w wyznaczonych ustawowych terminach, niezbędnych informacji i przekazywała stosowne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Spółka odmawiała udzielenia informacji, co poparte było wydaniem stosowych decyzji (13 szt.). Wnioskujący złożył 4 skargi na wydane decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy rozprawy przed WSA w Gliwicach – we wszystkich przypadkach Sąd I Instancji przyznał Spółce rację i oddalił skargi Wnioskującego.

 

W załączeniu przekazujemy link do opracowanego raportu z dnia 05 maja 2016 roku: http://spolki.siecobywatelska.pl/?page_id=125 , a także do wszystkich dokumentów złożonych w ramach prowadzonego monitoringu: http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1403.

 

Dziękujemy za przekazany materiał, który z pewnością przysłuży się do podniesienia jakości świadczenia usług na rzecz Mieszkańców.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.

Z poważaniem

Prezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności