Informacje

Informacje

Zdjęcie

Zdjęcie nr 4

Oczyszczalnia Ścieków ,,CENTRUM" dla miasta Mikołowa zlokalizowana jest w północnej części miasta, na lewym brzegu potoku Jamna. Działka oczyszczalni jest ogrodzona i  zajmuje powierzchnię ok. 1,42 ha.

   Oczyszczalnię Ścieków ,,CENTRUM" przekazano do eksploatacji Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w grudniu 2005 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczno - chemiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.

   Dopływające do  oczyszczalni ścieki, systemem kanalizacji ogólnospławnej, są mechanicznie oczyszczane na sitach i piaskownikach a następnie poddawane procesowi biologicznego ich oczyszczania i stabilizacji osadów w napowietrzanych reaktorach  biologicznych. Klarowanie ścieków nastepuje w osadnikach wtórnych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Jamna, lewobrzeżny dopływ rzeki Kłodnicy.       

    Unieszkodliwianie osadów nadmiernych odbywa się na prasie filtracyjnej a osady stosowane są w  rolnictwie.   

Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM wynosi 39 450.

   Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 8 024 m3/d (w okresie bezdeszczowym) i 32 900m3/d (w okresie deszczowym).

   W okresie intensywnych opadów wody deszczowe gromadzone są w czterech zblokowanych osadnikach a nastepnie kierowane do przeróbki mechaniczno - biologicznej oczyszczalni.     

   Dodatkowo do oczyszczalni dowożone są ścieki z pobliskich nieskanalizowanych dzielnic Mikołowa.  

   Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności