Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę miasta Mikołów oparty jest w głównej mierze na zakupie wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów bezpośrednio z sieci magistralnych oraz na dwóch ujęciach wód podziemnych czwartorzędowych, eksploatowanych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Własne ujęcia wody znajdują się w Śmiłowicach oraz w Bujakowie.

Ujęcie wody w Śmiłowicach składa się z jednej studni czerpiącej wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 91,5 m3/h (1520 m3/d). Ujęcie zaopatruje w wodę sołectwa Śmiłowice, Paniowy, Borową Wieś, Bujaków oraz część Mokrego. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej,
strefa ochrony pośredniej oraz prowadzony jest monitoring osłonowy ujęcia celem ochrony jakości wody. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji nr MNO.6341.6.5.2014.BM1 z dnia 04.07.2014 r., ważnej do 12.09.2024 r.

Ujęcie wody w Bujakowie składa się z trzech studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 6,18 m3/h (100 m3/d). Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji nr MNO.6341.6.1.2015.BM1 z dnia  15.05.2015 r., ważnej do 15.05.2019 r.

Podstawowe zasilanie sołectwa Bujaków jest realizowane wodą z ujęcia w Śmiłowicach poprzez przepompownię wody zlokalizowaną przy ul. Korfantego.

Wszystkie ujęcia są chronione i monitorowane pod względem bezpieczeństwa.

 

Istniejące urządzenia wodociągowe umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych miasta.
Na system dystrybucji wody w Mikołowie składa się 310,5 km sieci wodociągowych oraz 116,7 km przyłączy.

Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie prawie 100% mieszkańców Mikołowa. Pierścieniowy układ głównych wodociągów obejmujący swym zasięgiem miasto zapewnia niezawodność dostawy wody do odbiorców.

Na dzień 30.06.2015 r. w Mikołowie podłączonych do sieci wodociągowej było 7970 odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Istnieją nieliczne gospodarstwa domowe na obrębie miasta,
w których ludzie korzystają z przydomowych studni, często czerpiąc wodę z I poziomu wodonośnego.

Informacje ważne

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków "CENTRUM"

UWAGA NA OSZUSTÓW

PRZEDŁUŻENIE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.02.2018 R.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.04.2017 R.

 

PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW ZIM SP Z O.O. W MIKOŁOWIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIACH 25 - 27 LUTEGO 2017

 

NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01-03-2017 R. DO 28-02-2018 R. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OD DNIA 01.03.2017

Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Monitoring działalności Spółki

Mali goście na oczyszczalni

Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w roku 2015

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Nowy regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED MROZEM

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2015/2016

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

ZIM Sp. z o.o. informuje, że na terenie miasta pojawiły się osoby podające się za pracowników Spółki.

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW GRUPY TARYFOWEJ NR 1, DO KTÓREJ ZALICZA SIĘ: GOSPODARSTWA DOMOWE, ODBIORCÓW W DOMACH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

II edycja konkursu filmowego "Nakręć się na eko"

II edycja konkursu rysunkowego "Ekobajanie ekorysowanie

Nowa strona internetowa JRP www.jrp.zim.com.pl

Procedura podłączenia do nowo budowanej kanalizacji

Decyzja Komisji Europejskiej dla projektu
„ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Ranking "Rzeczpospolitej"

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński

Prześlij bieżący odczyt licznika

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności